Opin­not jär­jes­te­tään moni­muo­to-opin­toi­na Tu­run yli­o­pis­ton ja Muurlan Opiston yh­teis­työ­nä. Kes­keis­tä on opin­to­ma­te­ri­aa­lin oh­jaa­ma it­se­näi­nen työs­ken­te­ly. Opis­ke­li­ja­na osal­lis­tut yli­o­pis­ton opet­ta­jien pi­tä­mil­le lu­en­noil­le, teet kir­jal­li­sia teh­tä­viä ja luet tent­tei­hin.

Osal­lis­tu­mi­nen opin­to­ryh­mään tu­kee opis­ke­lu­a­si sekä edis­tää op­pi­mis­ta­si. Yh­teis­toi­min­nal­li­nen opis­ke­lu ja ai­kuis­o­pis­ke­li­joi­den eri­lai­set nä­ke­myk­set ja ko­ke­muk­set avar­ta­vat omia nä­ke­myk­si­ä­si ja yllä­pi­tä­vät opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­o­ta­si. Opin­to­ryh­mä ko­koon­tuu tuu­to­rin joh­dol­la opistolla. Ryh­män työs­ken­te­lyä oh­jaa tuu­to­ri, joka toi­mii op­pi­mi­sen oh­jaa­ja­na ja si­säl­tö­jen
asi­an­tun­ti­jana. Opis­ke­lu­si tu­ke­na ovat myös verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tön (Moodle) opin­to­ma­te­ri­aa­li ja kes­kus­te­lu­a­lu­eet.

Comments are closed