Löydä uusi maailma

Muurlan Opisto sai vuosille 2019-2021 Opetushallituksen myöntämän hankeapurahan Löydä uusi maailma -digihankkeelle, jonka kautta rakentui kaksi toiminnallista kokonaisuutta.

Toteutimme pilotti-tyyppisesti kursseja, jotka liittyvät kahteen tärkeään ajankohtaiseen teemaan: Digitaaliset taidot osana peruskansalaistaitoja ja Rekrytointiprosessin nopeutuminen. Tartuimme uuden teknologian tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin käytännönläheisesti:

1) Digitaaliset taidot osana peruskansalaistaitoja

Opiston opintosuunnitelmassa huomioidaan elinikäisen oppimisen periaate.  Yhteiskunnan muutoksessa yksi tärkeimmistä uusista osaamisalueista on digitaitojen hallinta ja niiden jatkuva kehittäminen. Hankkeen tavoitteena oli hyödyttää sitä väestönosaa, joka on vaarassa jäädä tai on jäänyt digitaalisen kehityksen reunalle.

Pidimme ikäihmisille mediasivistyskurssin sekä lähiopetuksena että etänä.  Kursseilla opittiin taitoja oman mobiililaitteen käyttöön sekä saatiin valmiuksia mm. tiedonhakuun, verkkoasiointiin, virtuaalitapaamisten järjestämiseen ja livestriimauksiin osallistumiseen. Koulutimme myös pieniä yhdistyksiä vahvemmiksi toimijoiksi verkkomaailmassa, jolloin vapaaehtoisuuden pohjalta toimivat erityisalojen harrastajat saivat tarvitsemaansa tukea erityisesti sosiaalisessa mediassa toimimiseen.

2) Rekrytointiprosessin nopeutuminen

Tavoitteena oli parantaa työllistymisprosessia tuottamalla laadukas ja edukseen erottuvan video-cv, jolloin osallsistuja hallitsee siihen liittyviä osa-alueita esiintymistaidoista editointiin. Tavoitteena on ollut helpottaa rekryprosessia niin työnhakijan kuin työnantajan näkökulmasta.

Tuotimme sekä lähi-että etäopetuksena erilaisia kursseja aihetta aina syventäen.  Osa kursseista keskittyi video-cv:n tekniseen toteutukseen, ja osassa näkökulmana oli vaikuttavuus, esiintymistaidot tai oman osaamisen brändäys. Psyykkinen tuki, valmennus ja ohjaus ja sen myötä itsetunnon tukeminen ja vahvistaminen osoittautuivat tärkeiksi ja tarpeellisiksi hankkeen aikana. 

Työskentelemme yhteistyössä Salon kaupungin kanssa.


Toimintamallit

Digihankkeen hyväksi koettujen toimintojen ja kokemusten pohjalta kehitimme kolme toimintamallia, jotka mikä tahansa toimija voi ottaa vapaasti käyttöönsä.

Toimintamallit eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja. Toimintamallit muodostuvat palvelun tarjoajan/ koordinoijan, kouluttajan sekä alueellisten toimijoiden ja kunnan yhteistyöstä. Toimintamallit ovat joustavia ja ne voidaan toteuttaa tarvittaessa myös kokonaan etänä. Toimintamallit muotoutuvat yhteiskunnan digitaalisen kehittymisen mukana, ja niissä voidaan ottaa huomioon muutokset palvelun muodoissa ja kohderyhmän tarpeissa.

Digitreenit senioreille

Digitreenit auttavat ja tukevat ikäihmisiä, joilla ei ole ollenkaan tai riittävästi taitoja käyttää nettiä ja digitaalisia palveluita. Digitreenien avulla vahvistetaan yhdenvertaisuutta sekä annetaan tukea ja rohkaisua netin käyttöön. Koulutus ehkäisee syrjäytymistä ja laajentaa elämänpiiriä. Digitreeneissä jätetään tilaan myös keskustelulle, mikä on koettu tärkeäksi. Lähiopetuskertoja voi olla 5-10 ja etäkurssi 3-5 kertaa, molemmat viikon välein.

Senioreiden pohjataso vaihtelee suuresti, joten valmennuksessa on kaksi porrasta.

Lähiopetuskurssi aloittelijoille

 • Voidaan toteuttaa esim. kirjastoissa
 • Opetellaan koneen ja/ tai älylaitteen käyttö perusteista lähtien
 • Tavoitteena on oppia käyttämään itsenäisesti omaa laitetta, ja hoitamaan perusasioinnit, esim. omia virastoasioita etänä

Etäkurssi perusteet hallitseville

 • Virtuaalitapaamisten järjestäminen
 • Livestriimauksiin osallistuminen
 • Kulttuuri, matkailu, terveyssivustojen mahdollisuudet
 • Sosiaalinen media
 • Tietoturvallisuus
 • Kuvan- ja tekstinkäsittely

Vaikuttava video-cv -koulutus työttömille

Koulutus antaa konkreettiset työkalut työnhakuvideon tekniseen toteutukseen. Lisäksi se opettaa, miten lisätä vaikuttavuutta videolla- esimerkiksi oikeanlaisen valmistautumisen ja virittäytymisen, positiivisen kehonkielen sekä puhesisällön ja -tyylin kautta.

Molempiin osioihin sisältyy yksilövalmennusta, mentorointia ja sparrausta. Yksilövalmennuksella annetaan tukea ja vahvistetaan henkilön itsevarmuutta ja rohkeutta. Molemmat osiot voidaan toteuttaa etänä ja/tai lähiopetuksena riippuen tilanteesta.

Työnhakuvideokoulutus koostuu kahdesta askeleesta:

Vaikuttavuus

 • Myönteinen vaikutus (kehonkieli, sanavalinnat, puhetapa)
 • Työnantajan tarpeet
 • Brändäys
 • Käsikirjoitus
 • Kesto 4x3h tai tarpeen mukaan

Tekninen toteutus

 • Kuvaus
 • Editointi
 • Julkaiseminen
 • Kesto 4x5h tai tarpeen mukaan

Somessa näkyväksi -kurssi yhdistyksille

Pääasiassa vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset tarvitsevat apua sometyön kehittämiseen, suunnitelmalliseen päivittämiseen ja materiaalituotantoon. Hanketyön kautta olemme löytäneet tehokkaan kurssimuodon kouluttaa etämuodossa pieniä yhdistyksiä. Etäopetukseen perustuva opetus mahdollistaa osallistumisen ympäri Suomen.

Tavoitteena on antaa yhdistyksille parempia valmiuksia hyödyntää somea oman toiminnan näkyväksi tekemisessä. Koulutuskertoja voi olla 5-10, tapaamiset viikon välein.

Peruskurssi

 • Yhdistyksen sisäinen viestintä somen avulla
 • Yhdistyksen hallituksen jäsenet sisällöntuottajina
 • Yhdistyksen tarinallistaminen ja sanoittaminen someen
 • Valokuvat ja videot osana yhdistyksen toimintaa somessa

Jatkokurssi

 • Saavutettavuus, hakukoneoptimointi
 • Etätilaisuuksien toteuttaminen somessa
 • Somepalvelujen markkinointityökalut

Comments are closed