Muurlan opiston logo

Ekspressii­vinen taide­terapia

2. vuosikurssi

kuvassa nainen jonka päälle heitetään maaliroiskeita
Ekpressiivisen taideterapian rituaalitöitä, naamio ja rumpu
Akryylimaalaus siveltimet purkissa pöydällä

17.11.2023−25.8.2024, 40 op

Ekspressiivisen taideterapian opinnot muodostavat kaksivuotisen opintokokonaisuuden. Koulutus tähtää taideterapeuttisen ohjaajan tutkintoon.

Sisältö

Ekspressiivisen taideterapian opinnot Muurlan Opistossa muodostavat kaksivuotisen opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus tähtää taideterapeuttisen ohjaajan tutkintoon. Tavoitteena on, että koulutuksen aikana löydät yhteyden omaan luovuuteesi ja taiteidenvälinen työskentely henkilökohtaisena prosessina kirkastuu. Samalla koulutus tarjoaa mahdollisuuden laajentaa omaa näkemystäsi ihmisen kasvuun ja voimaantumiseen. Löydät uusia välineitä sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen kehittymiseesi.

Toinen vuosikurssi tähtää ohjaajan valmiuksien kehittymiseen. Kurssivuodella painottuvat ekspressiivisen taideterapian teoria ja ryhmänohjausharjoittelu. Oma taidetyöskentely kulkee myös vahvasti rinnalla. Toinen vuosi tähtää taideterapeuttisen ohjaajan tutkintoon.

Kummankin opintovuoden voi myös käydä itsenäisesti, mutta ensimmäisen vuosikurssin perusopinnot ovat edellytyksenä jatkaa opintoja toiselle vuosikurssille. Kokonaisuuksien hyväksytyllä tavalla toteutuneet osiot johtavat valmiuksiin käyttää ekspressiivisen taideterapian ja taidetyöskentelyn menetelmiä ja keinoja omaan työhön soveltaen sekä valmiuden taideterapeuttisen ryhmän ohjaajuuteen sopivassa kontekstissa suhteessa opiskelijan aiempaan tietotaitoon.

Koulutuksen keskeiset tavoitteet ovat, että opiskelija:

 • Saa yhteyden taiteiden väliseen työskentelyyn henkilökohtaisena prosessina
 • Laajentaa näkemyksiään ihmisen kasvusta ja muuntumisen mahdollisuuksistaan
 • Löytää voimaantumisen lähteitä ja keinoja uudistavaan työotteeseen
 • Ymmärtää kokemuksensa kautta ekspressiivisen taideilmaisun prosessia ja viitekehyksen taustalla olevia keskeisiä käsitteitä

Taiteidenvälisyys (Intermodality)

Ekspressiivisessä taideterapiassa käytetään taiteen eri ilmaisumuotoja kuten kuvataiteita, musiikkia, luovaa kirjoittamista, draamaa, tanssia ja liikettä. Ajatuksena on, että koska jokainen taideilmaisumuoto edustaa omaa erillistä aistipiiriään, saa taiteentekijä mahdollisuuden tutkia elämänsä ilmiöitä kokonaisvaltaisesti useamman aistin tuottaman kokemuksellisuuden kautta.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

2. vuosikurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa opiskelu muodostuu kahdeksasta lähiopetusjaksosta Muurlan Opistolla ja niiden välillä toteutettavasta itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksen lähiopetusjaksoilla on pakollinen läsnäolo. Poissaoloja on vaikea korvata, koska osa opinnoista on kokemuksellista opiskelua.Koulutus koostuu:
 • Lähiopetusjaksot Muurlan Opistolla:
  pe klo 17-20, la 10-17 ja su 10-15
 • Tehtävät
 • Pienryhmätyöskentely
 • Avoimen yliopiston kurssit
 • Työharjoittelu
 • Valinnainen taidelaji
 • Lopputyö

1. jakso: 17.-19.11.2023 // Orientaatio ekspressiiviseen taideterapiaan

2. jakso: 15.-17.12.2023 // Ekspressiivisen taideterapeuttisen ryhmän toiminnan rakenne, suunnittelu ja toteutus

3. jakso: 26.-28.1.2024 // Taideterapeuttisen ryhmän ohjaaja taiteilijana

4. jakso: 23.-25.2.2024 // Työnohjauksellinen työskentelyjakso

5. jakso: 12.-14.4.2024 // Rituaalit taideterapiassa

6. jakso: 24.-26.5.2024 // Ryhmän dynamiikka ja ryhmäprosessi – ekspressiivisen taideterapian ohjausharjoittelua

7. jakso: 14.-16.6.2024 // Ryhmän ohjaajuus  – ekspressiivisen taideterapian ohjausharjoittelua

8. jakso: 23.-25.8.2024 // Päätösjakso

Lähiopetusjaksoihin liittyy etätehtäviä. Itsenäisen työskentelyn etätehtävät kytkeytyvät taiteellisen työskentelyyn sekä kirjallisuuteen ja ovat olennainen osa omakohtaista työskentelyn prosessia.

Pienryhmätyöskentely koostuu lähiopetusjaksojen välillä tapahtuvasta työskentelystä. Sisältää myös työnohjauksellisen osuuden.

Opiskelija suorittaa avoimen yliopiston kasvatus- tai kehityspsykologian kursseja yhteensä 2,5 opintopistettä.

Työharjoittelusta opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa. Ohjausharjoittelun pohjalta kirjoitetaan lopputyö, jossa opiskelija reflektoi työharjoittelusta saamiensa kokemuksien mahdollistamaa kehittymistään ohjaajana.

Opiskelija perehtyy koulutuksen ulkopuolella yhteen taidelajiin syventävästi 90h (á 45 min.). Syventävän opintokokonaisuuden voi rakentaa yhdistelemällä erilaisia kursseja. Jakson suoritettuaan opiskelija reflektoi kokemuksiaan kirjallisesti, jossa pohtii myös taidelajin soveltamista ekspressiiviseen taideterapiaan.

Lopputyön kirjallinen osuus on reflektio omasta kehityksestä ekspressiivisen taideterapian ohjaajana. Lopputyön materiaalina käytetään reflektiopäiväkirjaa, ohjausharjoittelun kirjauksia sekä kirjallista lähdemateriaalia. Opiskelija esittelee päättöjaksolla kirjallista lopputyötään ja valmistaa siihen liittyvän taiteellisen presentaation.

koulutuksen kesto

17.11.2023−25.8.2024

Kenelle

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin.

Opintojen toiselle vuodelle jatkaminen edellyttää aikaisemmin hyväksyttävästi suoritettua perusjaksoa vastaavaa koulutusta.

ilmoittautuminen

 • Haku koulutukseen päättyi 22.10.2023.
 • Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun ennen koulutuksen alkua.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.

hinta

 • 2785 e/hlö.
 • Koulutus sisältää asiantuntevan opetuksen, materiaalit lähijaksoilla sekä kurssiruokailut lähipäivinä.
 • Laskutus tapahtuu kuudessa erässä.
 • Opistolla on mahdollista majoittua kurssiviikonloppuina huokeaan hintaan.
 • Tutustu maksu- ja peruutusehtoihimme.

kouluttaja

Ekspressiivisentaideterapian kouluttaja Suvi Laine-Karsten

suvi laine-karsten

Kouluttajana kurssilla toimii MA, taideterapeutti, sosionomi, työnohjaaja, kuvataiteilija Suvi Laine-Karsten.

Suvi on valmistunut ekspressiivisen taideterapian menetelmiin erikoistuneeksi taideterapeutiksi vuonna 2004 Inartes-Instituutista. Hän aloitti kouluttajana Inartes-Instituutissa vuonna 2010 ja suoritti siihen liittyen MA-tutkinnon sveitsiläisessä yliopistossa, joka on erikoistunut luovien menetelmien käyttöön opetuksessa. Muurlan Opistoon Suvi siirtyi opettajaksi vuonna 2017.

Palautteita

”Kokonaisuus toimiva, antoisa, uutta avaava ja opettava.”

”Kurssi oli tie omaan kasvuun ja kehitykseen.”

”Hyvä kokonaisuus! Kaikki taiteenalat tulivat hyvin esille ja muodostivat kokonaisuuden.”