Kasvatustiede, Perusopinnot 25 op

Kas­va­tus­tie­teen opin­not avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa so­vel­tu­vat kai­kil­le kas­va­tuk­ses­ta, kou­lu­tuk­ses­ta ja op­pi­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le, kas­va­tus- ja kou­lu­tus­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le. Opin­to­ja voi­vat hyö­dyn­tää myös opet­ta­jak­si ai­ko­vat. Opin­not voi aloit­taa poh­ja­kou­lu­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta.

Kasvatustiede, Perusopinnot 25 op

Tarjoamme tällä hetkellä yksittäisiä opintojaksoja Kasvatustieteiden perusopinnoista. Pe­rus­opin­nois­sa muo­dos­tat yleis­kä­si­tyk­sen kas­va­tus­tie­tees­tä ja sen osa-alu­eis­ta pe­reh­ty­mäl­lä kes­kei­siin kä­sit­tei­siin, tut­ki­mus­koh­tei­siin ja se­li­tys­mal­lei­hin. Opin­to­jen ai­ka­na ra­ken­nat ym­mär­rys­tä kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen mer­ki­tyk­ses­tä niin yk­sit­täi­sen ih­mi­sen kuin yh­teis­kun­nan kan­nal­ta. Muurlan Opistolla alkavat opintojaksot perusopinnoista löydät tummennettuna alla olevasta listasta:

Opintojaksot:
  • Joh­da­tus kas­va­tus­tie­tei­siin 4 op
  • Kas­va­tus- ja kou­lu­tus­so­si­o­lo­gia 4 op
  • Kas­va­tus­psy­ko­lo­gia 4 op
  • Joh­dan­to op­pi­mi­seen, ope­tuk­seen ja ar­vi­oin­tiin 6 op
  • Kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­to­jen lop­pu­tent­ti 7 op

Opin­not al­ka­vat syksyllä 2017. Lisätietoja Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (Turun yliopisto).

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin avautuu tänne myöhemmin.

(Il­moit­tau­du en­sin Muurlan Opistoon tästä ja sen jäl­keen Avoi­men yli­o­pis­ton Nettiopsussa .)

Hinta

Hinnat päivittyvät tänne myöhemmin

Ota yh­teyt­tä

opin­to­sih­tee­ri Sei­ja Paa­vi­lai­nen, sei­ja.paa­vi­lai­nen@utu.fi, 050 311 1464

Esite

Oppiaineiden esitteet

 

Comments are closed