Muurlan opiston logo

oppivelvollisen info

Tälle sivulle olemme koonneet tärkeää tietoa oppivelvollisille suunnattua koulutusta suorittaville opiskelijoille ja heidän huoltajilleen.

Usein kysytyt kysymykset

Oppivelvollisuuden laajennus astui voimaan vuonna 2021 ikäluokka kerrallaan. Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021, mutta oppivelvollisuuteen liittyvä hakeutumisvelvoite tuli voimaan heti vuoden 2021 alusta lukien. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Tästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia peruskoulusta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos henkilön ennen 1.8.2021 voimassa olleen perusopetuslain 25 §:n mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei tule oppivelvollisuuden laajentamisen piiriin. Kyseisen perusopetuslain säännöksen mukaan oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuuden laajentaminen ei siis koske vuonna 2003 tai sitä aiemmin syntyneitä henkilöitä, vaikka he vielä parhaillaan suorittaisivat perusopetuksen oppimäärää, koska heidän perusopetuslain mukainen oppivelvollisuutensa on päättynyt ennen vuotta 2021.

18 ikävuoden täyttämisen jälkeen oppivelvollisuuslakia ei enää sovelleta muutoin kuin maksuttomuuden osalta. Henkilö voi halutessaan keskeyttää opintonsa ja opintojen väliaikaiseen keskeyttämiseen sovelletaan kyseistä koulutusta koskevan lain säännöksiä. Oppivelvollisuuslain mukaisia ohjaus- ja valvontavastuuta koskevia säännöksiä ei myöskään enää sovelleta.

Oppivelvollisuuslain mukainen maksuttomuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Myös 18 vuotta täyttänyt opiskelija voi tämän aikarajan sisällä vaihtaa opiskelupaikkaa ja maksuttomuus jatkuu myös näissä uusissa opinnoissa. Maksuttomuutta ei kuitenkaan missään tilanteessa sovelleta opintoihin, jotka on aloitettu sen kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Katso myös kysymys Millä perusteilla maksuttomuutta voidaan pidentää?

Oppivelvollisuuslain mukainen ilmoitus asuinkunnalle tehdään, jos kyseessä on oppivelvollinen eli alle 18-vuotias. Asuinkunta ei kuitenkaan osoita opiskelupaikkaa, jos henkilö täyttää 18 vuotta ennen opiskelupaikan osoittamiselle säädetyn kahden kuukauden määräajan päättymistä. Hakeutumiseen liittyvää ja muuta ohjausta asuinkunnalla on kuitenkin velvollisuus antaa siihen asti, kunnes oppivelvollinen täyttää 18 vuotta.

Oppivelvollisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän on seurattava oppivelvollisen opintojen edistymistä ja ilmoitettava oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Seurannan menettelytavoista ei ole säädetty tarkemmin, vaan koulutuksen järjestäjät ja työnantajat voivat tarvittaessa sopia niistä.

Jos oppivelvollinen nuori on aikeissa keskeyttää opintonsa, koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa mahdollisuudet suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai mahdollisuudet hakeutua muuhun koulutukseen. Tarvittaessa vaihtoehdot selvitetään yhteistyössä toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän kanssa. Koulutuksen järjestäjän on lisäksi selvitettävä oppivelvollisen saamien koulutuksen järjestäjän tukitoimien riittävyys sekä tarvittaessa ohjattava oppivelvollinen hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

Jos oppivelvollinen opiskelija itse ilmoittaa eroavansa oppilaitoksesta eli keskeyttävänsä opinnot, eroamispäätöstä ei voida tehdä ennen kuin oppivelvollinen on osoittanut, että hänellä on uusi opiskelupaikka. Jos opiskeluoikeus on päättymässä opiskelijan runsaiden poissaolojen vuoksi, tulee koulutuksen järjestäjän selvittää oppivelvollisen tilanne ennen opiskeluoikeuden päättymistä koskevan päätöksen tekemistä. Ennen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen, että oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on ilman perusteltua syytä poissa opetuksesta.

Jos koulutuksen järjestäjä ei saa tietoa, että oppivelvollinen on jatkanut opintojaan toisessa oppilaitoksessa, tulee tehdä ilmoitus oppivelvollisen asuinkunnalle.
Oppivelvolliselle itselleen ei aseteta sanktioita oppivelvollisuuden laiminlyönnistä.

Oppivelvollisen huoltajan tai muun laillisen edustajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (OVL 9 §). Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, hänelle voidaan tuomita sakkorangaistus oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä (OVL 22 §). Katso tarkemmin kysymys: Mikä on huoltajan vastuu oppivelvollisuuden suorittamisen valvonnassa?

 

Oppivelvollisen on mahdollista asua opistolla opiskelun ajan kouluviikot (ma-pe). Tämä on hieno mahdollisuus tutustua itsenäiseen, mutta myös yhteisölliseen opiskelijaelämään. Viikonloput opiskelija viettää kotona. Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa. Huomioithan, että asuntolassamme ei ole valvontaa.

Koulutukseen sisältyy majoitus 2 hengen huoneessa. Huomioithan kuitenkin, että asuntolapaikkoja on rajoitetusti ja asuntolapaikan myöntämisessä otetaan huomioon asuntolapaikan tarve. Majoitus 1 hengen huoneessa maksaa 25 e/ viikko (1hh rajallinen määrä).

Lisätietoja asumisesta opistolla voit lukea täältä tai tiedustella toimistoltamme.

Toisen asteen opiskelijoiden koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen kautta. Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän maksuttomuuden myötä koulumatkatuesta poistui 43 eur/kk omavastuu. Kunta tai koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan ole velvollinen järjestämään toisen asteen koulutuksessa oleville oppivelvollisille koulukuljetusta. Koulutuksen järjestäjä voi vapaaehtoisesti järjestää opiskelijoille mahdollisuuden koulukuljetukseen. Jos koulutuksen järjestäjä järjestää koulukuljetuksen, koulumatkatuki maksetaan koulutuksen järjestäjälle.

Koulumatkatuki myönnetään ensisijaisesti joukkoliikenteen käytön perusteella. Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, myönnetään koulumatkatuki ns. oman matkustustavan perusteella. Tämä tarkoittaa, että opiskelijan tulee itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja opiskelijalle maksetaan ns. taksa-asetuksen mukainen rahallinen korvaus.

 

Opiskelija voi saada Kelasta koulumatkatukea, jos yhdensuuntainen koulumatka on pitkä.

Koulumatkatukea haetaan 1.8.2023 alkaen kätevästi verkkohakemuksella OmaKelassa (www.kela.fi/omakela). Jotta voit kirjautua OmaKelaan ja hakea tukea, tarvitset omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Huolehdithan siis ajoissa, että sinulla on käytössäsi tunnukset tai varmenne.

Tuen hakeminen OmaKelassa nopeuttaa sen saamista. Jos kuljet koulumatkat linja-autolla, saat matkalipun useimmista matkalippuja myyvistä verkkokaupoista heti, kun olet lähettänyt hakemuksen.

Lisätietoja koulumatkatuen myöntämisestä ja hakemisesta (KELA)

Waltti-matkakortin voit ostaa Salon joukkoliikenteen palvelupisteestä. Käyttäjäksi pääsee lataamalla sovelluksen iOS- tai Android-puhelimen sovelluskaupasta. Matkakortin voit lisäladata Waltti-kaupassa, palvelupisteessä ja paikallisliikenteen linja-autoissa. Lisätietoja Waltti-matkakortista osoitteessa www.waltti.fi/kaupungit/salo/

Palvelupiste:

Salon joukkoliikenteen palvelupiste
Salon kaupungintalo (info, 1. krs)
Tehdaskatu 2
24100 Salo

P. 02 778 4994
Sähköposti: liikennepalvelut@salo.fi

Lisätietoa

Tavoitat meidät arkisin klo 8-15.15
toimisto@muurlanopisto.fi
tai 044 758 1500